• Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ
 
WWW.PRIMUS24.EU

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis www.primus24.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.primus24.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.primus24.eu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Serwis służy do zamawiania Produktów oferowanych przez Sprzedawcę przez Klientów biznesowych będących Przedsiębiorcami, którzy w czasie składania Zamówienia mogą okazać się numerem NIP. Zamawianie Produktów odbywa się za pośrednictwem hurtowni funkcjonującej w ramach Serwisu.
 5. Zamówień w hurtowni internetowej funkcjonującej w ramach Serwisu nie mogą składać Konsumenci oraz podmioty, dla których zawierana Umowa nie ma charakteru zawodowego, związanego z prowadzoną działalnością gospodarcza.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • 6.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • 6.2. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  • 6.3. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 2. SERWIS - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.primus24.eu.
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.primus24.eu umożliwiający złożenie Zamówienia.
 6. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Ryszard Kurzawski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą PHU „PRIMUS” RYSZARD KURZAWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Świętokrzyska 36, 63-700 Krotoszyn, NIP: 6210006874, REGON: 250043607, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@primus24.eu, numer telefonu: +48 62 725 44 35.
 7. USŁUGOBIORCA/UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 8. KLIENT – Usługobiorca będący Przedsiębiorcą, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę i korzysta lub zamierza korzystać z Usług Elektronicznych pozwalających na zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
 9. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • PRODUKT – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej primus24.eu, którego wypełnienie inicjuje proces zakładania Konta w Serwisie.
 • SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie.
 • FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.primus24.eu umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

 

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU, A TAKŻE PRODUKTÓW I ICH ZAMAWIANIA
 1. Serwis www.primus24.eu prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Dostęp do wszelkich funkcjonalności Serwisu mają dostęp tylko zalogowani Użytkownicy, którzy założyli Konto zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 3 niniejszego paragrafu.
 3. Założenie Konta.
  • 3.1. Konto założyć może Użytkownik, który prowadzi działalność gospodarczą i posiada numer NIP.
  • 3.2. W celu utworzenia Konta Usługobiorca powinien wypełnić Formularz Rejestracji dostępny za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  • 3.3. Wprowadzone w Formularzu Rejestracji dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym.
  • 3.4. Po otrzymaniu wypełnionego Formularza Rejestracji, Usługodawca zadecyduje o założeniu lub niezałożeniu Konta dla Usługobiorcy. Informacja zostanie przesłana do Usługobiorcy w ciągu 7 dni roboczych od momentu wypełnienia Formularza Rejestracji.
  • 3.5. W celu podjęcia decyzji, o której mowa w pkt 3.4 niniejszego paragrafu, Usługodawca może skontaktować się z Usługobiorcą w celu ustalenia czy Konto może zostać założone.
  • 3.6. W razie założenia Konta dla Usługobiorcy, na wskazany w Formularzu Rejestracji adres e-mail zostanie przesłany login oraz hasło do Konta.
 4. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, zgodne z opisem i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, z wyjątkiem podatku VAT (cena netto). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 8. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 9. Zamówienia można składać:
  • 9.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.primus24.eu) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  • 9.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@primus24.eu,
  • 9.3. telefonicznie: +48 62 725 44 35
 10. W celu złożenia Zamówienia Klient ma obowiązek rejestracji Konta w Serwisie.
 11. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 12. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 10 do 16 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 13. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami zgodnie z § 3 pkt 9 oraz 11 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  • 4.1 potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • 4.2 niniejszy Regulamin.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 7. Termin przesłania faktury VAT z tytułu złożonych przez Klienta Zamówień zostanie określony w Umowie o Współpracy.
 8. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku niewykonania przez Klienta swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 9. Zamówienia złożone z wykorzystaniem błędu oprogramowania lub szeroko pojętego sprzętu informatycznego wykorzystywanego przez Sprzedawcę nie powodują zawarcia Umowy Sprzedaży i nie będą realizowane. W takim wypadku Sprzedawca ma uprawnienie do uchylenia się od automatycznie wysłanego potwierdzenia złożonego zamówienia, a w razie wątpliwości ma wówczas uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych.

 

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • 1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • 1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl),
 • 1.3. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
 • 1.4. płatność z odroczonym terminem płatności tzw. kredyt kupiecki.
 1. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 83 8410 0003 2001 0004 8099 0001 (Bank Spółdzielczy w Krotoszynie) PHU "PRIMUS” RYSZARD KURZAWSKI, ul. Świętokrzyska 36, 63-700 Krotoszyn, NIP: 6210006874. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr........".
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. W przypadku płatności z odroczonym terminem płatności Klient dokonuje zapłaty zgodnie z udzielonym terminem płatności po realizacji Zamówienia. W razie niezachowania terminu płatności Hurtownia zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 7. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 • 2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
 • 2.2. Czas kompletowania Produktu na specjalne zamówienie Klienta wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
 • 2.3. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 1. Zakupione w Hurtowni Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL, FedEx, DPD, UPS, GEIS, InPost, TNT) lub paczkomatów.
 2. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę, zwłaszcza ciągłość taśmy firmowej świadczącej o nienaruszeniu paczki, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy.
 4. Braki ilościowe w paczce rozpatrywane są pod warunkiem zgłoszenia ich do Sprzedawcy w terminie 3 dni od momentu otrzymania paczki.
 5. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
 6. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  • 1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Hurtowni posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 1.2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
  • 1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.
  • 1.4. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać:
   • 1.4.1. - pisemnie na adres: ul. Świętokrzyska 36, 63-700 Krotoszyn,
   • 1.4.2. - telefonicznie pod numerem: +48 62 725 44 35,
   • 1.4.3. - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@primus24.eu.
  • 1.5. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • 1.6. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Świętokrzyska 36, 63-700 Krotoszyn.
  • 1.7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.
  • 1.8. Klient pokrywa koszty odbioru oraz dostawy w przypadku wymiany Produktu na wolny od wad.
  • 1.9. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail.
  • 1.10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami jest wyłączona.

 

§ 8
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • 1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • 1.2. prowadzenie Konta w Serwisie,
  • 1.3. Newsletter,
  • 1.4. System Opinii,
  • 1.5. Formularz Kontaktowy.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • 2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  • 2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  • 2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
  • 2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  • 2.5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • 3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • 3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  • 3.3. przeglądarka internetowa,
  • 3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 10

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@primus24.eu.
 2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

  

§ 11

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • 1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
  • 1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@primus24.eu,
  • 1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu,
  • 1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.primus24.eu korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Ryszard Kurzawski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą PHU „PRIMUS” RYSZARD KURZAWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Świętokrzyska 36, 63-700 Krotoszyn, NIP: 6210006874, REGON: 250043607, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@primus24.eu, numer telefonu: +48 62 725 44 35. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.primus24.eu bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.primus24.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.primus24.eu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.primus24.eu użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 13

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 2. Usługodawca wypełnia wszystkie obowiązki wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) oraz wyznacza punkt kontaktowy w rozumieniu Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) w miejscu swej siedziby, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu lub pod adresem e-mail: biuro@primus24.eu.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści bezprawnych za pośrednictwem Serwisu (poprzez komentarze, opinie etc.), a także treści:
 • a) niezwiązane z tematyką Serwisu,
 • b) bezpodstawnie naruszające dobre imię Usługodawcy,
 • c) zawierające słowa powszechnie uznawane za niecenzuralne,
 • d) promujące działalność konkurencyjną względem Usługodawcy. 
 1. W przypadku publikowania treści, o których mowa w pkt 3, Usługodawca ma możliwość ich moderacji (odmowa publikacji treści, depozycjonowanie treści, usunięcie treści, uniemożliwienie dostępu do treści, ograniczenie lub wyłączenie monetyzacji treści, zawieszenie lub zamknięcie konta użytkownika, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika).
 2. W przypadku automatycznego moderowania publikowanych przez Usługobiorców treści za pośrednictwem algorytmu, Usługobiorcy nie tracą uprawnienia do odwołania się od decyzji Usługodawcy. Odwołać można się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@primus24.eu. Odwołując się należy opisać zwięźle zaistniały stan faktyczny oraz uzasadnić powody odwołania. Usługodawca rozpatrzy odwołanie w sposób wskazany przez przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych w terminie 14 dni.
 3. Usługobiorca, który stwierdzi naruszenie zasad opisanych w niniejszym paragrafie ma możliwość zgłoszenia niedozwolonych treści publikowanych w Serwisie za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@primus24.eu.
 4. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 6, musi zawierać następujące elementy:
 • a) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których Usługobiorca zarzuca, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
 • b) jasne wskazanie przez Usługobiorcę dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
 • c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail Usługobiorcy dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
 • d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Usługobiorcy dokonującego zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 1. Usługodawca potwierdzi otrzymanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu oraz poinformuje o pozytywnym lub negatywnym jego rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.
 2. W przypadku uznania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 za zasadne, Usługobiorca w miarę możliwości poinformuje Usługobiorcę odpowiedzialnego za naruszenie o fakcie dokonania moderacji opublikowanych przez niego treści wraz z wymaganym uzasadnieniem.
 3. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe wraz z uzasadnieniem swoich podejrzeń i przekazaniem znanych mu informacji.
 4. Usługodawca informuje Usługobiorców o istotnych zmianach Regulaminu.
 5. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 7. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
 8. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.
 9. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.
 10. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 11. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
 • a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
 • b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
 • c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
 • d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
 • e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
 • f) za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
 • g) za skutki związane z utratą hasła.
 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.
 
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory sądowe powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • Sklep zamknięty

​Hurtownia internetowa w trakcie tworzenia .